Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ODLUKE

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o donošenju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o imenovanju kooridnatora i članova radne grupe za izradu i provođenje plana integriteta i plana za borbu protiv korupcije

Odluka o imenovanju komisije za nabavku robe, vršenje usluga i izvođenje radova

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru opere “Prodana nevjesta”

Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru baleta “Panta rhei”

Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru opere “Telefon”

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

Rješenje o razrješenju vrišioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o javnom oglašavanju davanja u zakup Pozorišnog bifea, okruglog šanka i šanka u foajeu

Odluka o usvajanju Pravilnika o kućnom redu

Odluka o usvajanju Pravilnika o naknadi radnika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

Odluka o naknadi za slučaj smrti  člana uže porodice

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške bolesti ili invalidnosti radnika ili člana njegove uže porodice i smrti radnika ili smrti člana uže porodice radnika

Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

Rješenje o isplati naknade za rad supervizora 1, 2

Rješenje o isplati naknade za rad supervizora 

Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo

Rješenje o formiranju komisija za popis sredstava i obaveza u 2020. godini

Odluka o Prijedlogu izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2019. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za nabavku roba, vršenje usluga i izvođenje radova na period do 31. 12. 2020. godine

Odluka o imenovanju Komisije za nabavku roba, vršenje usluga i izvođenje radova na period od 3 mjeseca

Odluka o otkazivanju predstava i javnih okupljanja u JU Narodno pozorište Sarajevo u periodu od 11. 3. do 26. 3. 2020. godine

Odluka na ime regresa za 2021. godinu

Odluka na ime regresa za 2020. godinu

Odluka na ime regresa za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju visine naknade pa predsjednika i članove komisije za popis sredstava i obaveza za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

Rješenje o formiranju komisija za popis sredstava i obaveza u 2019. godini

Odluka o imenovanju energijskog saradnika u JU Narodno pozorište 

Odluka o raspoređivanju radnika na drugo radno mjesto

Odluka o usvajanju protokolarne liste za goste predstave “Kao da je neko još uvijek u šumi”

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec januar 2022. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec februar 2022. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec mart 2022. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec april 2022. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec maj 2022. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 168 radnika Pozorišta za mjesec decembar 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 165 radnika Pozorišta za mjesec januar 2022. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 171 radnika Pozorišta za mjesec februar 2022. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 167 radnika Pozorišta za mjesec mart 2022. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 165 radnika Pozorišta za mjesec april 2022. godine

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi uposlenika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju spoljnih saradnika JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prodaje ulaznica i utvrđivanju kriterija za dodjelu gratis ulaznica i pozivnica u JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju i obavljanju poslova vanjskih saradnika hostesa JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog oglasa

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa